Aldrin


C12H8Cl6

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome

Daniel Beck

HUWagner + JBek
LMU München
17.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: ClC1=C(Cl)[C@]2(Cl)[C@@H]3[C@@H]4C[C@@H](C=C4)[C@@H]3[C@@]1(Cl)C2(Cl)Cl
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen