Aldosteron

C21H28O5


Drehung:
Stereo:
Bindungen:
Atome:HUWagner + JBek
LMU München
20.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]1[C@@H]3CC[C@H](C(=O)CO)[C@]3(C[C@H](O)[C@H]21)C=O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen