Adrenalin

C9H13NO3

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
15.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CNC[C@H](O)C1=CC(O)=C(O)C=C1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen