Adipinsaeuredintril
Hexandinitril

C6H8N2

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
29.06.2013

Zurück zur Liste
SMILES: N#CCCCCC#N
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen