Adipinsäurediamid
Hexandiamid

C6H12N2O2

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
30.06.2013

Zurück zur Liste
SMILES: NC(=O)CCCCC(N)=O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen