Actidione


C15H23NO4

Drehung:
Stereo:
Bindungen:
Atome:

Ann-Kathrin Schneider

HUWagner + JBek
LMU München
17.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: C[C@@H]1C[C@H](C)C(=O)[C@@H](C1)[C@@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen