Acrylsäure
Propensäure

C3H4O2

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
05.06.2013

Zurück zur Liste
 
SMILES: OC(=O)C=C
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen