Acetylneuraminsäure

C11H19NO9

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
Karin Rettenmaier

HUWagner + JBek
LMU München
17.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C[C@@](O)(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen