AcetonitrilC2H3N

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
10.05.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: CC#N
Geometrie: Semiempirisch AM1
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen