Acetaldehyd
Keto-Tautomer

stabiler

Vinylalkohol
Enol-Tautomer

instabiler

C2H4O
2 Tautomere

Acetaldehyd
Vinylalkohol


HUWagner + JBek
LMU München
30.05.2013
 

Zurück zur Liste
 
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
 

SMILES: CC=O.OC=C
Geometrie: Quantenchemisch DFT B3LYP/6-31G(d,p) cosmo(water)
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen