Absinthin

C30H40O6


Drehung:
Stereo:
Bindungen:
Atome:

Daniel Beck

HUWagner + JBek
LMU München
21.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: C[C@H]1[C@@H]2CC[C@](C)(O)[C@@H]3[C@H]4[C@H]5C=C(C)[C@@]6([C@H]7O
C(=O)[C@@H](C)[C@H]7CC[C@](C)(O)[C@H]56)[C@H]4C(C)=C3[C@H]2OC1=O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen