Abietinsäure
Sylvinsäure

C20H30O2


Drehung:
Stereo:
Bindungen:
Atome:

Alexandra Knorr

HUWagner + JBek
LMU München
20.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen