Tridekansäure

C13H26O2Drehung
Stereo
Bindungen
Atome

Manuela Reichl

HUWagner + JBek
LMU München
17.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CCCCCCCCCCCCC(O)=O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen