Schwefeldioxid

SO2

Drehung:
Stereo:
Bindungen:
Atome:

J.Gutow

HUWagner + JBek
LMU München
25.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: O=S=O
Geometrie: Quantenchemisch DFT B3LYP/6-31G(d,p)
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen