S-Naproxen

C14H14O3


Drehung:
Stereo:
Bindungen:
Atome:

R.Niklaus

HUWagner + JBek
LMU München
17.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: COC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)[C@H](C)C(O)=O
Geometrie: Molekül Mechanik Dreiding Kraftfeld
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen