(3S)-3-Hydroxycyclohexan-1-on

(3R)-3-Hydroxycyclohexan-1-on

C6H10O2


3-Hydroxycyclohexan-1-on


EnantiomereHUWagner + JBek
LMU München
14.06.2013
 

Zurück zur Liste
 
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
 

SMILES: O[C@H]1CCCC(=O)C1.O[C@@H]1CCCC(=O)C1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen