R-(-)-Muscon
(3R)-3-Methylcyclopentadecan-1-on

C16H30O


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
15.06.2013

Zurück zur Liste
 
SMILES: C[C@@H]1CCCCCCCCCCCCC(=O)C1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen