Pentadecansäure

C15H30O2

Drehung:
Stereo:
Bindungen:
Atome:

Stefanie Heimrath

HUWagner + JBek
LMU München
17.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen