Laurinsäure

C12H24O2

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome

Kristina Hock

HUWagner + JBek
LMU München
17.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CCCCCCCCCCCC(O)=O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen