Tetrachlor-iodid

ICl4-


Drehung:
Stereo:
Bindungen:
Atome:

 

HUWagner + JBek
LMU München
25.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: Cl[I-](Cl)(Cl)Cl
Geometrie: Kristallstruktur X-Ray
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen