Capronsäure
Hexansäure

C6H12O2


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
Berk Alaeddinoglu

HUWagner + JBek
LMU München
26.06.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: CCCCCC(O)=O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen