Heptansäure

C7H14O2

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
Nikolaus Unruh

HUWagner + JBek
LMU München
11.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CCCCCCC(O)=O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen