Frigen R113a
1,1,1-Trichlor-2,2,2-trifluorethan

C2Cl3F3

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
14.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: FC(F)(F)C(Cl)(Cl)Cl
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen