Ethylmercaptan
Ethanthiol

C2H6S

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
Nikolaus Unruh

HUWagner + JBek
LMU München
08.06.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: CCS
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen