E-Dec-7-en-2-in

C10H16


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
28.05.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: CC\C=C\CCCC#CC
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen