(2E)-But-2-en-1-thiol

C4H8S


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
08.06.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: C\C=C\CS
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen