Cellobiose

C12H22O11

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
22.06.2013

Zurück zur Liste
SMILES: OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Geometrie: Quantenchemisch DFT B3LYP/6-31G(d,p)
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen