Caprylsäure

C10H20O2

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
Alexandra Sebald

HUWagner + JBek
LMU München
15.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CCCCCCCCCC(O)=O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen