Chloroform

Trichloro-methan

CHCl3

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
20.04.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: [H]C(Cl)(Cl)Cl
Geometrie: Semiempirisch AM1
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen