DifluormethanCH2F2

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
01.05.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: FCF
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen