[2,1,2,1]Metacyclophan-tetralon

C50H60O8


Drehung:
Stereo:
Bindungen:
Atome:


HUWagner + JBek
LMU München
21.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: COc1c2Cc3cc(cc(c3OC)C(=O)C(=O)c3cc(cc(Cc4cc(cc(c4OC)
C(=O)C(=O)c1cc(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c3OC)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Geometrie: Kristallstruktur X-Ray
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen