(-)-Artemisin

C15H18O4

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
Sabine Auras

HUWagner + JBek
LMU München
14.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: C[C@H]1[C@H]2[C@H](OC1=O)C1=C(C)C(=O)C=C[C@]1(C)C[C@@H]2O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen