Arborescin

C15H20O3

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
Sabine Auras

HUWagner + JBek
LMU München
14.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: C[C@H]1[C@@H]2CC[C@@]3(C)O[C@]33CC=C(C)[C@@H]3[C@H]2OC1=O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen