4-Vinyl-cyclohex-1-en

C8H12

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
11.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: C=CC1CCC=CC1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen