4-Methylpent-1-en

C6H12

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome

Cora Kaltenbacher

HUWagner + JBek
LMU München
04.05.2013

 
Zurück zur Liste
 
SMILES: CC(C)=C
Geometrie: Molekülmechanisch Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen