3,3-Dimethyl-but-1-en

C6H12


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
13.05.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: CC(C)(C)C=C
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen