(2S)-3-Methyl-butan-2-ol

(2R)-3-Methyl-butan-2-ol

C5H12O


(2S)/(2R)-3-Methyl-butan-2-ol

HUWagner + JBek
LMU München
26.07.2013
 

Zurück zur Liste
 
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
 

SMILES: CC(C)[C@H](C)O.CC(C)[C@@H](C)O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen