[(2E)-1,2-dibromohex-2-en-3-yl]-
cyclopropaneC9H14Br2

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome

Felix Metzner

HUWagner + JBek
LMU München
04.05.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: CCC\C(C1CC1)=C(/Br)CBr
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen