2-Methylbutan-2-ol

C5H12O


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
29.05.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: CCC(C)(C)O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen