(2S)-2-Methyl-butan-1-ol

(2R)-2-Methyl-butan-1-ol

C5H12O


(2S)/(2R)-2-Methyl-butan-1-ol

HUWagner + JBek
LMU München
26.07.2013
 

Zurück zur Liste
 
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
 

SMILES: CC[C@H](C)CO.CC[C@@H](C)CO
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen