(S)-2-Mercapto-octan

C8H18S


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
04.05.2013


Zurück zur Liste
SMILES: CCCCCC[C@H](C)S
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen