(2S)-2-Brompropionsäure

(2R)-2-Brompropionsäure

C3H5BrO2


2-Brom-
propionsäuren


HUWagner + JBek
LMU München
26.06.2013
 

Zurück zur Liste
 
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
 

SMILES: C[C@H](Br)C(O)=O.C[C@@H](Br)C(O)=O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen