(R)-2-Brom-octanC8H17Br

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
04.05.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: CCCCCC[C@@H](C)Br
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen