[(1S,2R)-2-Ethylcyclohexyl]-
benzen


C14H20

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
22.04.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: CC[C@@H]1CCCC[C@@H]1C1=CC=CC=C1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen