Protein 1HJN

C544H815N153O171S9

Drehung:
Stereo:
Bindungen:
Atome:

L.Calzolai,R.Zahn
R.Koradi,M.Billeter,P.Guntert

HUWagner + JBek
LMU München
21.07.2013

Zurück zur Liste
Geometrie: Kristallstruktur X-Ray
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen