(1E,2S)-1-ethylidene-
2-methylcyclohexane



C9H16

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome

Franziska Friedrich

HUWagner + JBek
LMU München
07.05.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: C\C=C1/CCCC[C@@H]1C
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen