1,4-PentadienC5H8

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
16.05.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: C=CCC=C
Geometrie: Semiempirisch AM1
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen