(M)-Penta-2,3-dien
(Ra)-Penta-2,3-dien

(P)-Penta-2,3-dien
(Sa)-Penta-2,3-dien

C5H8


Penta-2,3-dien

2 Konfigurations-
Isomere


P/M-Helix-
Nomenklatur


HUWagner + JBek
LMU München
16.05.2013
 

Zurück zur Liste
 
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
 

SMILES: CC=[C@]=CC.CC=[C@@]=CC
Geometrie: Semiempirisch AM1
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen