1,2,4,5-Tetrachlorbenzen


C6H2Cl4

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
27.05.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: ClC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen