cis-1,2-Dimethylcyclohexan
Konformer P

cis-1,2-Dimethylcyclohexan
Konformer M

C8H18

cis-1,2-Dimethylcyclohexan

P/M-Helix-
NomenklaturManfred Heuschmann
HUWagner + JBek
LMU München
22.07.2013
Zurück zur Liste
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
 

SMILES: C[C@H]1CCCC[C@H]1C
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen